Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 29.06.2021 r.

2021-07-05 11:05

Świnoujście, dnia 29 czerwca  2021 r.

PREZES SĄDU REJONOWEGO

72-600 Świnoujście

ul. Paderewskiego 6

A - 021- 29 /21

ZARZĄDZENIE Nr 23/21

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 29 czerwca 2021 roku o zasadach pracy Sądu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

(wyciąg)

W związku z pandemią choroby COVID-19 wprowadza się następujące zasady pracy Sądu

Rejonowego w Świnoujściu.

1.      Osoby wchodzące do sądu poddawane są kontroli temperatury ciała. Osoby, które  nie poddadzą się tej kontroli albo wykaże ona temperaturę 37,50 C lub wyższą, nie będą wpuszczone do sądu.

2.      Zakazuje się wstępu do budynków sądu osobom innym niż wzywane lub zawiadamiane o czynnościach oraz stawającym się w celu załatwienia sprawy w sądzie. Udział publiczności w rozprawach i posiedzenia reguluje punkt 7.

3.      Osoby przebywające w budynku mają obowiązek zachowania odległości 2 m od wszelkich innych osób.

4.      Z czytelni akt korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Umawianie wizyty musi nastąpić co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Umówiony czas wizyty podlega przedłużeniu jeżeli nie koliduje to z inną umówioną wizytą.

5.      Likwiduje się skrzynkę podawczą przy wejściu do budynku sądu.

6.      Rozprawy i posiedzenia odbywają się z udziałem publiczności, a w przypadku braku możliwości zachowania 2 metrów dystansu sędzia decyduje o ograniczeniu liczby publiczności.

7.      Osoby wchodzące do sali rozpraw mają obowiązek zdezynfekować ręce.

8.      Członkowie składu orzekającego zachowują podczas rozpraw odległość 2 m. Osoby uczestniczące w rozprawie powinny zachowywać odległość 2 m jedna od długiej, chyba, że na przeszkodzie temu stoi konieczność procesowa lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy konwojowaniu.

9.      Świadków na rozprawy i posiedzenia oraz inne osoby, które nie uczestniczą w całej rozprawie, wzywa się na poszczególne godziny, dopuszcza się wezwanie na tę samą godzinę maksymalnie dwóch osób.

10.  Jeżeli potrzeba taka wynika z wymogów zachowania odległości od innych uczestników czynności procesowej, świadkowie składają zeznania, stojąc w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego składu orzekającego.

11.  (…)

12.  (…)

13.  (…)

14.  (…)

15.  (…)

16.  (…)

17.  (…)

18.  W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na możliwość występowania choroby COVID-19, u jakiejkolwiek osoby obecnej  w sądzie, osoba ta ma obowiązek natychmiast opuścić sąd, jeżeli osoba nie wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej. W przypadku konieczności wezwania państwowego ratownictwa medycznego, osoba ta oczekuje na pomoc w pomieszczeniu wskazanym przez Dyrektora Sądu do czasu przyjazdu Pogotowia Ratunkowego.

19.  Uchylam zarządzenie Prezesa  i Dyrektora  Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia:

-        z dnia 12.03.2020r. nr 17/20,

-        z dnia 12.03.2020r. nr 18/20,

-        z dnia 13.03.2020r. nr 19/20,

-        z dnia 13.03.2020r. nr 20/20,

-        z dnia 16.03.2020r. nr 21/20,

-        z dnia 16.03.2020r. nr 4/2020,

-        z dnia 18.03.2020r. nr 25/20

-        z dnia 08.04.2020r. nr 29/20

-        z dnia 21.05.2020r. nr 36/20

-        z dnia 26.06.2020r. nr 39/20,

-        z dnia 23.09.2020r. nr 47/20,

-        z dnia 02.11.2020r. nr 53/20,

-        z dnia 06.11.2020r. nr 55/20,

20.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2021 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                Prezes Sądu Rejonowego

 w Świnoujściu                                                                      w Świnoujściu

     /-/ Maria Bodio                                                                    /-/ Kamilla Gajewska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 29.06.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Świnoujściu
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 10:57:01
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj