Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmnie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Świnoujściu.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) - Rozdział 5a (art. 41a - 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 roku (Dz.U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) - weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
 • adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawione bez rozpatrzenia

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uważane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg/wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

Na piśmie :
(wzór skargi/wniosku - pdf)

 • drogą pocztową adresując: Prezes Sądu Rejonowego w Świnoujściu, ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście
 • w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Paderewskiego 6 w Świnoujściu (pok. 4, parter),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - biuro.podawcze@swinoujscie.sr.gov.pl

Skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji.

Ustnie do protokołu:
(wzór protokołu - pdf)

 • skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich - przyjmowane są przez Kierowników poszczególnych wydziałów;
 • pozostałe wnioski i skargi składane ustnie przyjmowane są przez Kierownika Administracyjnego, ul. Paderewskiego 6 w Świnoujściu (pok. 104, I pietro)

Termin załatwiania skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia